Menu
Kosár

Általános Szerződési Feltételek

Kovács János E.V.- magentaandmore.hu webáruház általános szerződési feltételei

 

(ÁSZF – Lezárva: 2020. május 26. )

 

Tartalomjegyzék

 

1. Bevezetés

3

Fogyasztói ÁSZF

4

2. Fogalom meghatározások

4

3. Általános tudnivalók

5

4. Az Üzemeltető és a Fogyasztó között kötött szerződésekről általánosan

9

5. Általános szerződési feltételek célja, hatálya

10

6. A megrendelhető Termékek körei általánosságban

10

 

7.       A megrendelhető Termékek kategóriája és a felmondási/elállási jogra vonatkozó

 

szabályok

12

8. A megrendelhető szolgáltatások körei általánosságban

13

9. A Weboldalról történő megrendelés általános szabályai

13

10.

Panaszkezelés rendje

14

11.

Elállás (felmondás) joga

16

a. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról

16

b. A fogyasztót megillető (indokolás nélküli) elállási jog alóli kivételek

17

c. Az elállás joghatásai

19

 

d.             A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket (45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 27. §) 19

e. A fogyasztót megillető elállás hatása a járulékos szerződésekre

19

12.

Jótállás

19

 

13.         Szavatosság – Kellékszavatosság: tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

 

alapján

 

20

14.

Szavatosság - Termékszavatosság

21

15.

A szavatossági igény esetén történő eljárás

22

16.

Irányadó jogszabályok

23

17.

Vegyes Rendelkezések

23

I. sz. Melléklet: KÉRELEM békéltető testületi eljárás lefolytatására

25

II. sz. Melléklet: Felmondási nyilatkozat minta

26

Partneri ÁSZF

28

1. Fogalom meghatározások

28


 

2. Általános tudnivalók

28

3. Egyéb rendelkezések

30


 


1.     Bevezetés

 

 

 

1.     A http://KOVÁCSJÁNOS Ev/ (továbbiakban: „magentaandmore.hu”) weboldal üzemeltetője, a Kovács János E.V.. ezúton hívja fel valamennyi látogatójának figyelmét, hogy amennyiben a weboldalt tovább kívánja használni, vagy a weboldalon keresztül fogyasztója kíván lenni a weboldalt üzemeltetőnek,

 

a)       úgy figyelmesen olvassa el

 

i.     a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), valamint az

ii.     Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzatot,

 

b)       és kizárólag abban az esetben használja tovább a weboldalt, és

 

c)        kizárólag abban az esetben rendelje meg a weboldal üzemeltetőjének weboldalon keresztül elérhető termékeit, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve, valamint az Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzatot megértette és elfogadta.

 

2.     Tekintettel arra, hogy a hatályos Polgári Törvénykönyv 6:78. § 1. bekezdése szerint az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta, a Weboldal Üzemeltető kinyilvánítja, hogy felhívja leendő ügyfelei figyelmét arra, hogy a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek elérhetőek a http://jonassport.com weboldalon.

 

3.     Ügyfél a Weboldal további használatával, különösen a weboldalra történő regisztrációval, vagy a Weboldalon keresztül történő megrendeléssel kijelenti, hogy a mindenkor hatályos, rá vonatkozó általános szerződési feltételeket megismerte, megértette, elfogadta, és magára nézve kötelezően elfogadta.

 

4.     Tekintettel arra, hogy a megrendelő minősülhet fogyasztónak és minősülhet fogyasztó különböző személynek is, ezért Üzemeltető a következő szabályokat hozza:

 

a)       a mindenkor hatályos fogyasztói általános szerződési feltételek szabályozzák a fogyasztó és az Üzemeltető közötti jogviszonyt („Fogyasztói ÁSZF”).

 

b)       a mindenkor hatályos partneri általános szerződési feltételek szabályozzák a fogyasztótól különböző személy és az Üzemeltető közötti jogviszonyt („Partneri ÁSZF”).

c)        Üzemeltető ezúton felhívja a felhasználó/megrendelő figyelmét, hogy akkor minősül fogyasztónak, ha a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként rendel


az Üzemeltetőtől (tehát például nem, mint egy gazdasági társaság képviselője).


5.     Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy a fogyasztó és az Üzemeltető közötti jogviszonyt a jelen dokumentum első része, a fogyasztótól különböző személy és az Üzemeltető közötti jogviszonyt a jelen dokumentum második része tartalmazza.

 

Fogyasztói ÁSZF

 

2.     Fogalom meghatározások

 

 

 

1.     A mindenkor hatályos, Fogyasztói általános szerződési feltételekben használt kifejezések, fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

2.     Üzemeltető vagy Vállalkozás

 

a)       neve: Kovács János E.V

 

b)       székhelye: 6640 Csongrád Dózsa György Tér 10-14.

 

c)        Nyilvántartási száma: 5421914

 

d)       adószáma: 45447189-2-25

 

e)       képviselője: Kovács János

 

f)         telefonszáma: 06 30 2780261

 

g)       számlavezető bank: Otp Bank

 

h)       bankszámlaszám: 1173505020197007

 

i)         weboldal címe: http://magentaandmore.hu/

 

j)         e-mail címe: nikidivat2020@gmail.com

 

k)        kamarai tagság: Csongrád megyei Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

l)         bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezése: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

 

m)      számára tárhelyet biztosító szolgáltató megnevezése és székhelye: Kovács János E.V 6640 Csongrád Dózsa György Tér 10-14

 

3.     Fogyasztó vagy Ügyfél: a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek alanya, aki

a)       a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, és aki mint ilyen

 

b)       a weboldalon keresztül terméket rendelt meg.

 

4.     Fogyasztói szerződés: a Fogyasztó és az Üzemeltető között létrejött, adásvétel és/vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amelyet a Fogyasztó és az Üzemeltető a Weboldalon keresztül történő megrendeléssel és annak írásbeli visszaigazolásával kötnek a jelen ÁSZF szabályai szerint.

 

5.     Felek: az Üzemeltető és a Fogyasztó együttesen.


6.     Termék: minden, a Fogyasztónak a Weboldalon keresztül eladott digitális tartalom (digitális könyv .pdf formátumban vagy digitális videó felhőszolgáltatásból biztosítva).


 

7.     Szolgáltatás: a fogyasztói – szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tárgya, amelyet a Fogyasztó a Weboldalon keresztül megrendelhet. Ilyen a weboldalon nem elérhető.

 

8.     Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek. Ilyen szerződést a Felek nem kötnek a weboldalon keresztül.

 

9.     Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél.

 

10. Weboldal: a http://webaruhazkalauz.hu/ weboldal és minden aloldala,

 

a)       ideértve annak olyan felületét, amelyen keresztül az ügyfél a weboldalra beregisztrálthat, beléphet, vagy

 

b)       amelyen keresztül az ügyfél termékekről tájékozódhat, azokat megrendelheti, vagy

c)        megrendeléseit módosíthatja, törölheti, és

 

d)       amelyet az Üzemeltető a számára tárhelyet biztosító szolgáltatón keresztül üzemeltet.

 

3.      Általános tudnivalók

 

 

1.     Üzemeltető felhívja a weboldal látogatóinak, valamint az Ügyfeleknek a figyelmét arra, hogy az Üzemeltető a 2011. évi CXII. tv. alapján adatkezelőnek, a Fogyasztó pedig érintettnek minősül, így ennek tudatában kell az Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzatot értelmezni.

 

2.     Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy

 

a)       a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 15. pontja alapján, a hatályos, 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § 1. bek. 4. pontja szerinti, tehát szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személynek, röviden vállalkozásnak minősül, valamint arra, hogy

 

b)       a 2001. évi CVIII. (elektronikus kereskedelemről szóló) törvény 2.§ k. pontjában meghatározott szolgáltató is, hiszen az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt.


3.  Üzemeltető felhívja a figyelmet arra is, hogy


a)       a Fogyasztó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja alapján, a hatályos, 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § 1. bek. 3. pontja szerinti, tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, valamint arra, hogy

 

b)       a 2001. évi CVIII. (elektronikus kereskedelemről szóló) törvény 2.§ v. pontjában meghatározott fogyasztó is egyben, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

 

4.     Az Üzemeltető a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének – az egyértelműség és pontosság, valamint közérthetőség követelményének megfelelően, az alábbiak szerint tesz eleget:

 

a)       A fogyasztói szerződés szerinti Termék lényeges tulajdonságairól - az erre szolgáló adathordozót is figyelembe véve - a megfelelő mértékben a Weboldalon található egyes Termékekre, valamint kategóriákra való kattintással kap a Fogyasztó tájékoztatást.

 

b)        Az Üzemeltető postai címe azonos a Vállalkozás székhelyével. A Fogyasztó panaszait a fenti címre, az Üzemeltetőnek címezheti.

c)        A fogyasztói szerződés szerinti Termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről Fogyasztó előzetes tájékoztatást kap a Weboldalon.

 

d)       Az ellenszolgáltatás összegén kívül felmerülő költségekről, így különösen a fuvardíjról vagy postaköltségről, a vásárlás folyamata során - a megrendelés megtételét megelőzően - automatikus tájékoztatást kap a Fogyasztó a fizetési/pénztár szakaszba érkezéskor, forintban meghatározott összeg szerint.

 

e)       A szerződés megkötéséhez a Felek számítógépes elektronikus kapcsolatot vesznek igénybe, amely biztosításáért, illetőleg a honlap elérhetőségéért, tájékozódásra, vásárlásra történő használatáért az Üzemeltető semmilyen díjat nem számít fel, azonban a Weboldalt látogató, fogyasztó viseli a hozzáféréshez szükséges saját használatú berendezéseinek és adatátviteli kapcsolatainak költségét.

 

f)         Telefonhívás esetén az Üzemeltető nem biztosít kedvezményes, vagy díjmentesített hívási lehetőséget.

 

g)       A weboldal, információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent rendkívüli kockázatot, azonban a Fogyasztó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:

 

i.     használjon vírus- és külső jogosulatlan behatolás védelmi szoftvereket friss adatbázissal,


ii.     telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az


internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

h)       Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

i)         A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerint a Fogyasztót elállási és felmondási jog illeti meg a szerződéskötést követően az ott meghatározott határidőn belül, mely határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 22. §-ában foglaltakról), valamint ugyanezen jogszabály 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat mintáról, az Üzemeltető a jelen ÁSZF-ben ad tájékoztatást.

 

j)         A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-ában írt fogyasztót illető elállási és felmondási jog gyakorlása esetén a Termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, az Üzemeltető nem vállalja e költségek viselését.

 

k)        A Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 26. §-ában írtak szerint köteles megtéríteni az Üzemeltető ésszerű költségeit, ha ugyanezen rendelet 13. § vagy 19. §-ában írt esetben a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. §-ban meghatározott, indoklás nélküli elállási vagy felmondási jogát.

 

l)         A fogyasztót nem illeti meg a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási vagy felmondási jog e Kormányrendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott, de különösen a jelen ÁSZF-ben - „A fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek” cím alatt - felsorolt esetekben.

 

m)      A Felek között kötött a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozóan a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről az Üzemeltető a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 11. § (5) bekezdésére tekintettel, ezen jogszabály 3. számú mellékletében foglalt tartalmat, mint tájékoztatást a jelen ÁSZF külön fejezeteiben adja meg.

 

n)       Az értékesítés utáni ügyfélszolgálat és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről szóló tájékoztatást az Üzemeltető a jelen ÁSZF-ben adja meg.

 

o)       A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

p)       A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama a sérülés és/vagy hiány miatti jelzést illetően az átvételkor nyomban, a visszaküldést illetően 1 nap (ez a haladéktalan fogalma


alá vonható, különös tekintettel a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdésére is figyelemmel).


q)       A Fogyasztó az Üzemeltetőnek nem biztosít letétet, vagy egyéb pénzügyi biztosítékot.

 

r)         A digitális adattartalom olyan módon működik együtt a hardverrel illetőleg a szoftverrel, hogy az elkészített Weboldal böngésző-független módon működik együtt minden operációs rendszerrel.

 

s)       Üzemeltető a panaszkezelés módjaként elsődlegesen elektronikus üzenetváltást, postai úton történő üzenetváltást, ezek eredménytelensége esetén – azokban az ügyekben, melyben szükségesnek ítéli – személyes kapcsolatfelvételén alapuló panaszkezelést alkalmaz. Egyebekben a

 

jelen ÁSZF Panaszkezelés rendje c. fejezete az irányadó.

 

t)         Fogyasztó fogyasztói jogvita esetén a lakóhelye szerint illetékes megyei békéltető testület fordulat kérelem benyújtásával. Üzemeltető ezúton tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy a békéltető testületek elérhetőségei a http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon találhatóak meg, továbbá, hogy a kérelem megtalálható a jelen ÁSZF mellékleteként.

 

5.     A Weboldalon keresztül történő szerződéskötés elektronikus úton leadott megrendeléssel, és annak írásbeli visszaigazolásával lehetséges. A megrendelés és visszaigazolás iktatásra és archiválásra kerül a vonatkozó Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzat alapján úgy, hogy az utólagosan visszakereshető.

 

6.     Weboldalon keresztül történő vásárlás esetén tehát jellemzően olyan, távollevők között kötött szerződés jön létre, amelyet a szerződés szerinti Termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a fogyasztói szerződés megkötése érdekében a szerződő Felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt, azaz olyan eszközt, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére, alkalmaznak.

 

7.     A Weboldalon keresztül történő szerződéskötés tekintetében ilyen, a távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz az elektronikus, internetes kapcsolat, és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

 

8.     Az elektronikus úton, a Weboldalon keresztül megkötött szerződés, az elektronikusan tett megrendelés és annak visszaigazolásával jön létre, amelynek tényleges tartalmát a megrendelés és a visszaigazolás, valamint jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések jelentik. Ennek megfelelően a Fogyasztó és az Üzemeltető között nem jön létre írásbeli szerződés.


9.     A mindenkor hatályos általános szerződési feltételek célja és tárgya a Felek között, a Weboldalon keresztül történő vásárlással létrejövő szerződés feltételeinek rögzítése, a jogviszony szabályozása, figyelemmel a vonatkozó


jogszabályi környezetre, különös figyelemmel a Fogyasztó érdekeire és

 

jogszabályokból eredő jogaira.

 

4.     Az Üzemeltető és a Fogyasztó között kötött szerződésekről általánosan

 

 

 

 

1.     A fogyasztó elfogadja, hogy a Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

2.     A Weboldal üzemeltetésének elsődleges célja a Ptk. 6:215. § (1) bekezdése szerinti adásvételi szerződés létrehozása az Üzemeltető, mint eladó és a Fogyasztó, mint vevő között.

 

3.     Felek a Weboldalon keresztül Termékek egyedi adásvételére vonatkozó szerződéseket kötnek vagy köthetnek oly módon, hogy az Üzemeltető által szolgáltatott információk alapján, a Fogyasztó által tett ajánlat (azaz megrendelés) Üzemeltető általi elfogadása (írásbeli visszaigazolásával), és Fogyasztó által történő pénzügyi teljesítéssel jön létre a szerződés.

 

4.     A Ptk. 6:63. § (2) bekezdése szerint a szerződés létrejöttéhez a Feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges.

 

5.     A jelen Fogyasztói ÁSZF tartalmazza az Üzemeltető, mint eladó által – hatályos jogszabályok alapján – lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodást, melyeket a Fogyasztó ilyenként a megrendelése leadásával elfogad.

 

6.     A fogyasztói szerződések határozott időre, mégpedig

 

a)       a Fogyasztó által megrendelt Termékek tulajdonjogának szolgáltatására, és a szerződésszerű pénzügyi teljesítésre jönnek létre, vagy

b)       a Fogyasztó által megrendelt szolgáltatás teljesítésére, és a szerződésszerű pénzügyi teljesítésre jönnek létre,

 

ide nem értve az Üzemeltető nem, késedelmes vagy hibás teljesítéséből, szerződésszegéséből származó, valamint a Fogyasztó igényérvényesítésére nyitva álló határidőket.

 

7.     A szerződés nem alakul át határozatlan időtartamúvá.

 

8.     Az általános szerződési feltételeket az Üzemeltető távollevők között, üzlethelyiségen kívül kötött, több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a


távollevők közreműködése nélkül előre határozta meg, azt a Felek egyedileg nem tárgyalták meg.


9.     Az Üzemeltető köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, és biztosítja is, hogy a Fogyasztó az adatátviteli hibák azonosítását és kijavítását, megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában a Fogyasztó megrendelése nem minősülne szerződéses nyilatkozatnak, hivatkozva a 2001. évi CVIII. tv. 6. § (1) bekezdésére.


 

9.     Üzemeltető az adatátviteli hibák azonosítását és kijavítását a Fogyasztó a weboldalon, a megrendelés elektronikus úton történő elküldése előtt tudja elvégezni olya módon, hogy a megrendelés megerősítését a fentiek újbóli áttekintése után teszi meg.

 

5. Általános szerződési feltételek célja, hatálya

 

1.   Amennyiben a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek betartásra kerülnek a megrendelés során, a Fogyasztónak fizetési, az Üzemeltetőnek a

megrendelt Termék(ek) határidőben történő szerződésszerű teljesítésére/leszállítására vonatkozó kötelezettsége keletkezik. Azonban amennyiben a Fogyasztó pénzügyileg határidőben nem teljesít, úgy azt elállásként kell tekinteni a megrendelhető digitális Termékekre tekintettel és ebből következően Üzemeltetőnek sem keletkezik kötelezettsége a teljesítés vonatkozásában.

 

 

2.     A fogyasztói általános szerződési feltételek tárgyi hatálya kiterjed

 

a)       a Weboldalon elérhető, megrendelhető Termékekre;

 

b)       a fogyasztói szerződésekre;

 

c)        a Weboldalon keresztült történő szerződéskötés (megrendelés és visszaigazolás) lépéseire, feltételeire;

 

d)       a teljesítés, valamint a Weboldal működésével, a jótállással, termék-és kellékszavatossággal kapcsolatos szabályokra;

 

e)       az Üzemeltetőt, valamint a Fogyasztót megillető jogokra és terhelő kötelezettségekre, valamint egyéb, jogszabályok által előírt tartalmakra.

 

3.     Az általános szerződési feltételek időbeli hatálya:

 

 

a)       A jelen általános szerződési feltételek 2020 április 15.napjától hatályos és módosításig, vagy visszavonásig hatályban marad.

 

4.     A fogyasztói általános szerződési feltételek személyi hatálya kiterjed az Üzemeltetőre és a Fogyasztóra. Üzemeltetőn érteni kell annak minden munkavállalóját, megbízottját is.

 

5.     Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani az általános szerződési feltételeket. A módosításokat az Üzemeltető azok hatályba lépése előtt 30 nappal a Weboldalon közzéteszi.

 

6.     A megrendelhető Termékek körei általánosságban

 

 

1.  A Fogyasztó által megrendelhető, megvásárolható Termékek köre,


a)       azok lényeges tulajdonságai,


b)       az egyes Termékek miniatürizált képe,

 

c)        rövid specifikációja,

 

d)       vonatkozó jótállási időt és annak alapja (Üzemeltető által vállalt szerződéses, vagy jogszabályi jótállás)

e)       a Termékre vonatkozó szállítási határidő (ha eltér a jelen ÁSZF-ben meghatározott általános szállítási határidőtől), és

f)         3. fejezet 4. pont a, c, d, alpontjaiban meghatározottak, valamint Üzemeltető által fontos ítélt információk a Weboldalon találhatóak meg.

 

2.     Az egyes Termékekről nagyobb kép, valamint részletesebb specifikációja, raktári elérhetősége, és egyéb adatai az adott Termék linkjére (hivatkozására) kattintva, az egyedi terméklapon érhetők el.

 

3.     Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy a Termékek megjelenített képei eltérhetnek a valóságostól, azok kizárólag illusztrációként szerepelnek. Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete közötti különbözőség miatt.

 

4.     A Termékek specifikációja tartalmazhatja az adott Termék méretét, anyagösszetételét, amennyiben ez releváns lehet a megrendeléshez, vagy a használathoz.

 

5.     A Termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a szállítás díját, ha az adott Termék esetében felmerülő költség, amely ilyen esetben a megrendelést megelőzően, fizetési/pénztár szakaszba érkezéskor külön pontban, forintban kifejezve található meg a Weboldalon.

 

6.     Amennyiben a Termékre vonatkozóan külön csomagolási vagy egyéb díj is felszámításra kerülhet, ha az adott Termék esetében felmerülő költség, úgy az a megrendelést megelőzően, a fizetési/pénztár szakaszba érkezéskor külön pontban, forintban kifejezve található meg a Weboldalon.

 

7.     Az árak, ide értve a csomagolás, szállítás és egyéb, a minden költséget fizetendő végösszeget növelő díjakat is, a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek mellékleteinek tekintendők.

 

8.     Üzemeltető a Termékek árai, valamint egyéb díjak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékekre vonatkozó, minden költséget fizetendő végösszegét nem befolyásolja.


9.     Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Üzemeltető teljes körűen tájékoztatja a Weboldal látogatóit, valamint a Fogyasztókat az akció pontos tartalmáról és annak pontos időtartamáról.


 

10. Üzemeltető által forgalmazott valamennyi Termék magyar nyelvű, papír alapú vagy elektronikus formátumú leírással, vagy ahol szükséges, ott szintén papír alapú vagy elektronikus formátumú használati útmutatóval rendelkezik, melyet az Üzemeltető a Termék kiszállításával egyidejűleg bocsát a Fogyasztó rendelkezésére, ha ezek bármelyike adott Termék esetében releváns, értelmezhető elvárás, és ha az korábban a Weboldalon nem érhető el.

 

11. A Termékek kizárólag online, weboldalon keresztül rendelhetőek meg, személyes vásárlásra lehetőség nincsen tekintettel arra, hogy az Üzemeltető olyan ügyfélkapcsolati pontot, ahol a Termékek személyes megvásárlására vagy a megvásárolt Termékek személyes átvételére lehetőséget biztosítana, nem működtet, továbbá tekintettel arra, hogy a Termékek digitális termékek, amelyek tárgyi adathordozón nem kerülnek átadásra.

 

7.     A megrendelhető Termékek kategóriája és a felmondási/elállási jogra vonatkozó szabályok

 

1.     Üzemeltető felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a weboldalról kizárólag az alábbiakban meghatározott kategóriájú Termékek rendelhetőek meg, amelyekkel kapcsolatban a lent meghatározottakat kell tudomásul vennie a fogyasztóknak.

 

2.     Digitális Termékek: A Fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében (ilyen a digitális könyv), ha az Üzemeltető a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a felmondási jogát.

 

3.     Fogyasztó a megrendelés elküldésével előzetes beleegyezését adja, hogy az Üzemeltető megkezdje a teljesítést, és nyilatkozik arról, hogy a teljesítést megkezdését követően elveszíti a felmondási jogát.

 

4.     Fogyasztó ezek alapján úgy gyakorolhatja a felmondási jogát, hogy

 

a.     a megrendelésre válaszul elküldött díjbekérő szerinti vételárat a fizetési határidőben nem fizeti meg, így gyakorlatilag a szerződés létre sem jön a Felek között.

 

b.     amennyiben a vételárat megfizette, úgy kizárólag az Üzemeltető által történő teljesítés megkezdéséig állhat el a létrejött szerződéstől. A


felmondási jogot elősegítendő, az Üzemeltető a jelen Fogyasztói ÁSZF mellékletévé tett egy mintát (II. sz. melléklet).


5.     Üzemeltető a beérkező banki átutalásokat az Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzat szerint ellenőrzi, és ha a fogyasztó részéről történő pénzügyi teljesítést észleli, úgy a teljesítést megkezdi, és a fogyasztó felé elküld egy linket, ahonnét a digitális termék letölthetővé válik.

 

8.     A megrendelhető szolgáltatások körei általánosságban

 

 

 

2.     Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy a weboldalról szolgáltatást a fogyasztó jelenleg nem érhet el, nem rendelhet meg.

 

9.     A Weboldalról történő megrendelés általános szabályai

 

 

 

1.     A weboldalon keresztül történő szerződéskötés általános és főbb lépései:

 

a)    a Weboldalon elérhető Termék elektronikus kiválasztása (kattintással);

 

b)    személyes adatok és számlázási adatok megadása;

 

c)     a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzat elfogadása;

d)    megrendelés megerősítése (megrendelés és adatok ellenőrzése, elektronikus elküldése az Üzemeltető irányába);

 

e)    a Fogyasztó részéről történő pénzügyi teljesítés.

 

2.     A fentiek alapján a Fogyasztónak a megrendelés során az Üzemeltető rendelkezésére kell bocsátania mindazokat, az Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzatban meghatározott adatokat, amelyek a megrendelés Üzemeltető részéről történő szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, így különösen azokat, amelyek a számla kiállításához, és a Digitális Termék eljuttatásához szükségesek (számlázási adatok, kapcsolattartási adatok).

 

3.     Az Üzemeltető köteles a Fogyasztó megrendelésének megérkezését a Fogyasztó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított - a szolgáltatás jellegétől függő elvárható időn belül - de legkésőbb 48 órán belül a Fogyasztóhoz nem érkezik meg, a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttségtől, vagy a szerződéses kötelezettségek alól (2001. évi CVIII. tv. 6. § (2) bekezdés).

 

4.     A leadott megrendelést követően Üzemeltető rendszere egy automata visszaigazoló üzenetet küld a megrendelés befogadásáról és a Fogyasztó oldaláról történő pénzügyi teljesítés elősegítéséről (díjbekérő).

 

5.     Amennyiben a Fogyasztó részéről a pénzügyi teljesítés megtörtént és azt az Üzemeltető beazonosította, úgy Üzemeltető a teljesítést azonnal megkezdi és elektronikus értesítést küld a Fogyasztó számára, amely tartalmazza azt az


elektronikus elérési utat, ahonnét a Fogyasztó a megrendelt Digitális Terméket letöltheti.


 

6.     A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekintendő az Üzemeltetőhöz, illetőleg a Fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (2001. évi CVIII. tv. 6. § (3) bekezdés).

 

7.     Fogyasztó kizárólagos felelőssége a kapcsolattartási és számlázási adatok pontos megadása.

8.     Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot arra, hogy a Fogyasztó megrendelés során megadott adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést visszautasítsa (törölje), és/vagy a Fogyasztó megadott kapcsolati adatain keresztül – az Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzat szerint – felvegye a kapcsolatot a Fogyasztóval az adatok egyeztetése céljával.

 

9.     Üzemeltető a teljesítést a Fogyasztó e-mail címére küldött elérési úttal és az elérési úton elérhető, megrendelt Digitális Termék elérhetővé/letölthetővé tételével teszi meg.

 

10. Üzemeltető a Fogyasztói kapcsolati adatok pontatlanságából bekövetkező károkért felelősséget nem vállal.

11.  Üzemeltető a megrendelt Digitális Termékek szállítási idejére vonatkozó információit a Weboldal adott Termék leírásában határozza meg.

 

12. Abban az esetben, ha a szállítási idő a Termék leírásában hiányzik, úgy Üzemeltető a következő módszert alkalmazza a szállítási idő meghatározásával kapcsolatban: A Digitális Termék a megrendelést és Fogyasztó által történő pénzügyi teljesítés beazonosítását követően azonnal elektronikus levelet küld a Fogyasztó e-mail címére, amely tartalmazza az az elérési utat, ahonnét a Digitális Termék elérhető/letölthető.

 

13. Az Üzemeltető a Fogyasztó, mint érintett adatait az Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzat rendelkezéseinek messzemenő betartása mellett kezeli.

10. Panaszkezelés rendje

 

1.     A Weboldal célja, hogy az Üzemeltető valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, megfelelő mennyiségben, a Fogyasztó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a


szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.


 

2.     Üzemeltető a szóbeli panaszt, amelyet a Fogyasztó például telefonon tehet, azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztónak.

 

3.     Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát haladéktalanul átadja/megküldi a Fogyasztónak.

 

4.     Az írásbeli panaszt az Üzemeltető 14 napon belül írásban megválaszolja.

 

5.     Üzemeltető a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

6.     Üzemeltető nyitott arra, hogy online vitarendezési platform segítségével oldja meg az esetlegesen felmerülő vitás kérdést. Az online vitarendezési platform elérhető a következő linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

7.     Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez is. Fogyasztó az illetékes békéltető testület nevét és székhelyénekpostacímétmegtudhatjaa http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html​​oldalról. A kérelem benyújtásához a jelen ÁSZF I. sz. melléklete használható.

 

8.      Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

 

előtt is:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

 

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

 

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

 

GPS koordináták: X 19,071          Y 47,496

 

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

 

Faxszám: +36 1 210 4677

 

E-mail: nfh@nfh.hu

 

9.     A Fogyasztóvédelmi Hatóság előtt a kérelmet írásban (elektronikus úton vagy ügyfélkapun is) és szóban lehet előterjeszteni. Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során az azonnali intézkedést igénylő ügyben a kérelmet telefonon is elő lehet terjeszteni.


10. A kérelemnek tartalmaznia kell az Ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét


 

vagy székhelyét, az Ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét,


továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a

 

telefonos elérhetőséget.

 

11. A kérelemnek fentieken túl tartalmaznia kell:

 

a)    a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a Fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,

b)    a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,

 

c)     a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a Vállalkozásnak a Fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot.

 

12. Tekintettel arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú eljárása illetékmentes, így a kérelmen illetéket nem kell leróni.

13. Üzemeltető az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kísérli meg rendezni.

14. Bírósági eljárás. Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

15.  Ügyfél a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan

 

a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

 

11. Elállás (felmondás) joga

 

a. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról

 

 

1.     A 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 20. §-a alapján a 11. § (1) bekezdés j.) pontjára és (4) bekezdésére tekintettel az Üzemeltető ezúton tájékoztatja a Fogyasztót, mint szerződő felet arról, hogy 14 napon belül jogosult elállni a szerződéstől.

 

2.     Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,

a)       amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;


b)       több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;


c)        több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

 

3.     Termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatását a Vállalkozás csak külön írásbeli szerződés alapján vállalja, ez esetben az elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első Terméket.

 

4.     Az elállási határidő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

5.     Tekintettel arra, hogy az Üzemeltető a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés alapján a fentiek szerint maradéktalanul eleget tett a 11. § (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének, mégpedig az említett jogszabály 1. számú mellékletében megtalálható minta alapján, ez által a Fogyasztó számára nyitva álló elállási határidő nem hosszabbodik meg 12 hónappal.

 

6.     A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. E-mail-en keresztül történő jelzés esetén az e-mail elküldésének időpontját, a postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi figyelembe az Üzemeltető.

 

7.     Szóban tett elállási nyilatkozatát a Fogyasztónak minden esetben írásban is meg kell erősítenie a fenti határidőn belül.

 

8.     Ha Ön, mint Fogyasztó az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát kérjük írásban juttassa el az Üzemeletető részére:

 

Üzemeltető neve: Kovács János E.V.

 

székhely és postai cím: 6640 Csongrád Dózsa György Tér 10-14

 

telefonszám: 0630 2780261

 

e-mail: nikidivat2020@gmail.com

 

9.     Az elállás céljából a Fogyasztó felhasználhatja az Üzemeltető által biztosított, a jelen ÁSZF Mellékletét képező, a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet mellékletének megfelelő tartalmú elállási/felmondási nyilatkozat mintát.

b.    A fogyasztót megillető (indokolás nélküli) elállási jog alóli kivételek


1.     A teljes körű tájékoztatás kedvéért, Üzemeltető ezúton tájékoztatja a Fogyasztókat


 

arról, hogy mely esetekben nem illeti meg őket az indoklás nélküli


elállás joga – felsorolva minden esetet, közöttük olyanokat is, amelyek - tekintettel a

 

Weboldalon keresztül megrendelhető Termékek köreire, - nem alkalmazhatóak:

 

a)    a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

b)    olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

c)     olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

d)    romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 

e)     olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f)      olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g)    olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

 

h)    olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 

i)      lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 

j)      hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

 

k)     nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

 

l)      lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 

m)  a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e


beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.


c.     Az elállás joghatásai

 

 

 

1.     Elállás esetén a fentebb leírt módon megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha a fogyasztó meg sem rendelte volna a Terméket a Weboldalon.

 

d.    A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket (45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 27. §)

 

1.     A Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 20. §-a szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:

a)    a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha

i.          a Fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő (tehát az elállásra megnyíló határidő) lejárta előtt megkezdődjön (ez a megrendelés során és jelen ÁSZF elfogadásával megtörtént),

 

ii.          a Fogyasztó az i.) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát (tehát elállás jogát) (ez a megrendelés során és jelen ÁSZF elfogadásával megtörtént), vagy

 

iii.          a Vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt visszaigazolást (ezt az Üzemeltető automatikusan teszi meg).

e.     A fogyasztót megillető elállás hatása a járulékos szerződésekre

 

 

1.     Ha a kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 20. §-a szerinti elállási jog gyakorlása a járulékos szerződést is megszűnteti. Jelen ÁSZF és weboldal szerint járulékos szerződés nincsen.

 

12. Jótállás


1.     Üzemeltető a Termékekre szerződéses jótállást vállalhat, vagy a Termékre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezési szerint kötelező jótállás vonatkozhat. A


Weboldalon a termékeknél feltüntetésre kerül, hogy a termék

 

szerződéses és/vagy kötelező jótállás alá esik-e.

 

2.     A kötelező jótállás időtartama 1 (egy) év. A gyártó saját döntése alapján ennél kedvezőbb jótállási időt is vállalhat, ez esetben a jótállás tartamára az lesz az irányadó.

 

3.     Üzemeltető jótállás esetén köteles a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés (azaz a Termék vásárlónak történő átadása) után keletkezett.

 

4.     A jótállás a jogosultnak (elsősorban a Fogyasztónak) jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 

5.     A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel (Üzemeltető) szemben.

6.     A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidő a Termék Fogyasztó részére történő átadásával kezdődik.

7.     Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

8.     A jótállásból eredő igények a Termék számlájával, vagy a számla elektronikus vagy papír alapú másolatával, vagy a számla és a bizonylat együttesével érvényesíthetők.

 

13. Szavatosság – Kellékszavatosság: tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

 

1.     Milyen esetben élhet ügyfél a kellékszavatossági jogával?

 

a)    Ügyfél az Üzemeltető hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

2.     Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet a kellékszavatossági igénye alapján?

 

a)    Ügyfél – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az


ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel


járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

3.     Milyen határidőben érvényesítheti ügyfél kellékszavatossági igényét?

 

a)    Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

4.     Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

a)    Ügyfél a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5.     Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

a)    A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ügyfél igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

14. Szavatosság - Termékszavatosság

 

 

1.     Milyen esetben élhet ügyfél a termékszavatossági jogával?

 

a)     Ingó dolog (termék) hibája esetén ügyfél – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2.     Milyen jogok illetik meg ügyfelet termékszavatossági igénye alapján?

 

a)    Termékszavatossági igényként ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

3.     Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

a)    A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


4.  Milyen határidőben érvényesítheti ügyfél termékszavatossági igényét?


a)    Termékszavatossági igényét ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

5.     Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

a)    Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén ügyfélnek kell bizonyítania.

 

6.     A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

a)    A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

i.     a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 

ii.     a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

iii.     a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

b)    A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

7.     A weboldal Üzemeltetője ezúton felhívja az ügyfelek szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt

egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetnek. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

15. A szavatossági igény esetén történő eljárás

 

 

1.     Fogyasztó és az Üzemeltető közötti szerződésben a Felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

2.     A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása.

 

3.     Az Üzemeltető a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.


4.  A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a


 

Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.


5.     Ha az Üzemeltető a Fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

 

6.     Üzemeltető a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

7.     Üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

 

16. Irányadó jogszabályok

 

1.  A     Weboldalon    keresztül     történő    megrendelésre,     vásárlásra    a    Polgári

1

 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény , az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.

 

2.     Az 1. ponton túlmutatóan, a mindenkor hatályos általános szerződési feltételekre, továbbá az általános szerződési feltételek alapján a Felek jogviszonyaira a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó.

 

17. Vegyes Rendelkezések

 

 

1.                       Az értékesítés utáni ügyfélszolgálat a következő elérhetőségeken érhető el: weboldal: http:/magentaandmore.hu/

 

e-mail cím: nikidivat2020@gmail.com

 

telefonszáma: 0630-2780261

 

2.     Ha Üzemeltető a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott Termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Üzemeltetőt nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

3.     Üzemeltető kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.


 

1                                Különösen a Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezete 6:82. § - 6:85. §-ai, továbbá XXIV. fejezet (hibás teljesítés).


4.     Ha a jelen fogyasztói általános szerződési feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

5.     Amennyiben Üzemeltető az általános szerződési feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy az Üzemeltető egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az általános szerződési feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

6.     Üzemeltető fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

7.     Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének, továbbá különösen tilos a Digitális Termék egészének vagy részének harmadik fél személy részére történő átadása, elérhetővé tétele, nyilvánosságra hozása az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül, vagy a szerzői jogok bármilyen módon történő megsértése. A szerzői jogok jogosultja, a szerző az Üzemeltető képviselője. A felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege oldalanként bruttó 50.000.- Ft. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja fel a megvásárolt Digitális Termék(ek)et. Szerzői jogi jogsértés esetén a szerző közjegyzői ténytanúsítást alkalmazhat, melynek összegét szintén a jogsértőre háríthatja.

 

Lezárva: 2020. Május 26.

 

Üzemeltető: Kovács János Ev.

 

képviselője: Kovács János


 

 

I. sz. Melléklet: KÉRELEM békéltető testületi eljárás lefolytatására

 

 

A békéltető testület adatai:

 

Név:

 

 

 

 

 

Székhely:                   .

 

Postacím:

 

Telefonszám:

 

E-mail:

 

 

A kérelmező (fogyasztó) adatai:

 

Név:

 

 

 

 

Cím:

 

Telefonszám:

 

E-mail:

 

(Amennyiben a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást!)

 

Nyilatkozom, hogy a panaszügy rendezését az érintett vállalkozással közvetlenül megkíséreltem, az eredménytelenül végződött, és kérem az eljárás lefolytatását.

 

(Kérjük, hogy a megfelelő választ jelölje X-szel!)                      Igen               Nem

 

Nyilatkozom, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményeztem, közvetítői eljárás vagy polgári peres nincs folyamatban, jogerős ítélet nem született.

 

 

(Kérjük, hogy a megfelelő választ jelölje X-szel!)

Igen

Nem

 

Az üzemeltető/vállalkozás adatai:

 

 

 

 

Név (Cégnév):

Kovács János E.V.

 

 

 

 

Székhely:

 

6640 Csongrád Dózsa György Tér 10-14

 

 

 

 

Telefonszám:

 

0630-2780261

 

 

 

 

 

E-mail:

 

nikidivat2020@gmail.com

 

 

 

 

 

Panasz rövid leírása: (Pótlap becsatolásával bővíthető!)

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

Csatolom azokat az iratokat, amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozom, így különösen:

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

valamint közüzemi vagy pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás esetében az ügyfélszolgálati iroda elutasító nyilatkozatát.

 

Egyéb tények, amelyek az ügy eldöntése szempontjából fontosak:

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

A tanács döntésére irányuló indítványom:

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

Az eljáró tanács tagjára vonatkozó jelölésem: (Mellékelt lista alapján)

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

Az eljárásra az 1997. évi CLV tv. 20.§ (1) bekezdése szerint a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó kérelme alapján a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes testület helyett a szerződés teljesítésének helye szerint illetékes békéltető testület is eljárhat.

 

Az illetékességet a 20.§ (3) bekezdése szerint a szerződés teljesítésének helyére kívánom alapítani, a teljesítés helyét a következők szerint jelölöm meg:

 

………………………………………………...

 

(Csak akkor kell kitölteni, ha nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület eljárását igényli.)

 

Dátum: …………………….

 

…...……………….………………………….………………..

 

a békéltető testületi eljárást kezdeményező aláírása

 

 

 

II. sz. Melléklet: Felmondási nyilatkozat minta

 

Címzett:

 

 

 

Gál Péter Márk E.V.

 

Név (Cégnév):

 

Székhely:

6000 Kecskemét, Magyar utca 27-31 2. em. 14.

 

Telefonszám:

0630-195-2773

 

E-mail:

info@webaruhazkalauz.hu

 


 


 

Alulírott/alulírottak* kijelentem/kijelentjük*, hogy gyakorlom/gyakoroljuk* a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletből fakadó felmondási jogomat/jogunkat* az alábbi termékek* adásvétele tekintetében (termék meghatározása):

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_____________________

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel* időpontja: ____________________________

 

A   fogyasztó(k)                                   neve:

 

____________________________________________________

 

A   fogyasztó(k)                                   címe:

 

____________________________________________________

 

A   fogyasztó(k)                                aláírása:

 

_________________________________________________

 

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt, ________________, ________________________

 

(hely)       (időpont)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

 

Magyarázatok:

 

Elállni termék adásvételétől, felmondani szolgáltatás nyújtását lehet.

 

*-gal jelölt szövegrészek esetében aláhúzással jelölje a megfelelőt!


Partneri ÁSZF

 

1.     Fogalom meghatározások

 

1.     A jelen Partneri általános szerződési feltételekben használt kifejezések, fogalmak a jelen fejezet szerinti jelentéstartalommal bírnak.

2.     Vállalkozás

 

a)       neve: Kovács János E.V

 

b)       székhelye: 6640 Csongrád Dózsa György Tér 10-14

 

c)        Nyilvántartási száma: 5421914

 

d)       adószáma: 45447189-2-25

 

e)       képviselője Kovács János

 

f)         telefonszáma: 0630-2780261

 

g)       számlavezető bank: Otp Bank

 

h)       bankszámlaszám: 1173505020197007

 

i)         weboldal címe: http:/magentaandmore.hu/

 

j)         e-mail címe: nikidivat2020@gmail.com

 

k)        kamarai tagság: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

l)         bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezése: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

 

m)      számára tárhelyet biztosító szolgáltató megnevezése és székhelye: 6640 Csongrád Dózsa György Tér 10-14

3.     Partner: a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek alanya, aki

 

a)        a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén belül jár el és így a Ptk. 8:1 § 4. bek. alapján vállalkozásnak minősül és mint ilyen

 

b)       a weboldalon keresztül terméket és/vagy szolgáltatást rendelt meg vagy

 

c)        személyesen terméket és/vagy szolgáltatást rendelt meg a Vállalkozástól.

 

 

4.     Felek: a Vállalkozás és a Partner együttesen.

 

 

5.     Termék: minden a Partner számára, a Weboldalon keresztül megvásárolt digitális tartalom (digitális könyv .pdf formátumban).

 

6.     Weboldal: a http:/jonassport.com/ weboldal és minden aloldala,

 

a)       ideértve annak olyan felületét, amelyen keresztül a Partner a termékekről tájékozódhat, azokat megrendelheti, vagy

b)       megrendeléseit módosíthatja, törölheti, és

 

c)        amelyet a Vállalkozás a számára tárhelyet biztosító szolgáltatón keresztül üzemeltet.

 

2.      Általános tudnivalók


 

1.    Vállalkozás felhívja a Partnerek figyelmét a következőkre:


 

a)       Tekintettel arra, hogy a Partner nem minősül Partnernek, így a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletből származó jogaival, különösen az elállási és felmondási joggal nem élhet.

 

b)       A Partner és a Vállalkozás között nem jön létre írásbeli szerződés.

 

 

c)        Az elektronikus úton megkötött szerződés a Weboldalon keresztül, elektronikusan tett megrendelés, annak visszaigazolása és Partner részéről történő pénzügyi teljesítésével jön létre, amelynek tényleges tartalmát a megrendelés és a visszaigazolás, valamint a jelen Partneri ÁSZF-ben foglalt rendelkezések jelentik.

 

d)       A megrendelés Vállalkozás felé történő eljuttatása a Vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben a Partner véglegesíteni szeretné megrendelését, úgy először nyilatkoznia kell annak tudomásulvételéről, hogy a megrendelés – mint szerződési nyilatkozat – fizetési kötelezettséget von maga után. Ezt megteszi a jelen Partneri ÁSZF elfogadásával.

 

e)       A Partnernek megrendelés során a Vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania mindazokat, az adatokat, amelyek a megrendelés Üzemeltető részéről történő szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, így különösen azokat, amelyek a számla kiállításához, és a Digitális Termék eljuttatásához szükségesek (számlázási adatok, kapcsolattartási adatok).

 

f)         A Vállalkozás köteles a Partner megrendelésének megérkezését a Partner felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Partner megrendelésének elküldésétől számított - a szolgáltatás jellegétől függő elvárható időn belül - de legkésőbb 48 órán belül a Partnerhez nem érkezik meg, a Partner mentesül az ajánlati kötöttségtől, vagy a szerződéses kötelezettségek alól.

 

g)       A leadott megrendelést követően a Vállalkozás rendszere egy automata visszaigazoló üzenetet küld a megrendelés befogadásáról és a Partner oldaláról történő pénzügyi teljesítés elősegítéséről (díjbekérő).

 

h)       Amennyiben a Partner részéről a pénzügyi teljesítés megtörtént és azt a Vállalkozás beazonosította, úgy Vállalkozás a teljesítést azonnal megkezdi és elektronikus értesítést küld a Partner számára, amely


tartalmazza azt az elektronikus elérési utat, ahonnét a Partner a megrendelt Digitális Terméket letöltheti.


i)         A Partner kizárólagos felelőssége a kapcsolattartási és számlázási adatok pontos megadása.

 

j)         A Vállalkozás fenntartja magának a jogot arra, hogy a Partner megrendelése során megadott adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést visszautasítsa (törölje), és/vagy a Partner megadott kapcsolati adatain keresztül – az Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzat szerint – felvegye a kapcsolatot a Partnerrel az adatok egyeztetése céljával.

 

k)        Vállalkozás a kapcsolati adatok pontatlanságából bekövetkező károkért felelősséget nem vállal.

l)         Vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó e-mail címére küldött elérési úttal és az elérési úton elérhető, megrendelt Digitális Termék elérhetővé/letölthetővé tételével teszi meg.

 

3.     Egyéb rendelkezések

 

8.     Ha a jelen partneri általános szerződési feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

9.     Amennyiben Vállalkozás az általános szerződési feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az általános szerződési feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

10. Vállalkozás fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

11. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének, továbbá különösen tilos a Digitális Termék egészének vagy részének harmadik fél személy részére történő átadása, elérhetővé tétele, nyilvánosságra hozása a Vállalkozás előzetes írásos hozzájárulása nélkül, vagy a szerzői jogok bármilyen módon történő megsértése. A szerzői jogok jogosultja, a szerző, a Vállalkozás képviselője. A felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege oldalanként bruttó 50.000.- Ft. Partner tudomásul


veszi, hogy a kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja fel a megvásárolt Digitális Termék(ek)et. Szerzői jogi jogsértés esetén a szerző


közjegyzői ténytanúsítást alkalmazhat, melynek összegét szintén a

 

jogsértőre háríthatja.

 

 

Lezárva: 2020 május 26.

 

Vállalkozás: Kovács János E.V

 

képviselője: Kovács János